جلسه مدیران حراست دستگاههای اجرایی استان با محوریت آموزش مصون سازی در سالن شهید مرتضوی استانداری برگزار گردید.