اولین جلسه پرزنت طرح جامع شهر کرمان 
به عنوان اولین طرح جامع شهری در کشور مورخ 07/03/99 در محل دفتر جلسات معاونت سیاسی امنیتی استانداری برگزار گردید و مشاور طرح سرفصل طرح مذکور را ارائه نمود.