جلسه کارگروه آب وانرژی شورای پدافند غیرعامل در روز یکشنبه تاریخ 28/02/99 ساعت 30/9 در محل سالن کنفرانس ساختمان شماره یک شرکت برق منطقه ای با حضور مدیرکل محترم پدافندغیرعامل استان و سایر اعضا کارگروه برگزار گردید  در ابتدا اهمیت زیر ساخت های آب و انرژی و تهدیدات متصور مورد تایید قرار گرفت و در ادامه دستگاه های حاضر گزارش مسائل مرتبط با حوزه پدافند غیرعامل دستگاه مطبوع خود را ارائه نمودند..