جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان فاریاب، روز یکشنبه مورخ 14/7/98 با حضور آقای نیک نفس فرماندار محترم و اعضاء در محل فرمانداری برگزار گردید.
اهم موارد مطرح شده و تصمیمات به شرح ذیل می باشد:
  1. مقرر گردید؛ در هفته پدافند غیرعامل، هر دستگاه اجرایی در شهرستان حداقل یک رزمایش را با توجه به تهدیدات زیستی،سایبری،شیمیایی،پرتویی،دفاعی و مردم محور اجرا نمایند.
  2. مقرر گردید هر دستگاه اجرایی در شهرستان، حداقل چهار سناریو با توجه به تهدیدات احتمالی نوشته و در جلسه ستاد بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل که توسط فرمانداری در هفته اول آبانماه برگزار می گردد ارائه نمایند.