حسب دعوت قبلی راس ساعت 30/9 صبح روزیکشنبه مورخ 31/6/98 جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان بردسیر به ریاست جناب آقای وفایی معاون محترم سیاسی امنیتی فرمانداری وامضاء کنندگان ذیل دردفتر ایشان برگزار گردید.
درابتدا جناب آقای وفایی ضمن خوش آمدگویی به حضار درخصوص اهمیت مسائل مربوط به پدافند غیرعامل درشهرستان مطالبی رابیان نمودند منجمله مسائل مربوط به ( مصون سازی مخازن آب شهری وروستایی- ایستگاههای–نصب دیزل ژنراتور درجایگاههای سوخت -)
 درادامه حاضرین نیز مطالبی درخصوص مسائل ومشکلات حوزه کاری خود واقداماتی که تاکنون انجام داده اند را بیان نمودند.