دومین جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با تهدیدات بیوتروریستی زیر مجموعه شورای تأمین استان در سال جاری، در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 6/6/98 در محل سالن اجتماعات دفتر معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری تشکیل گردید.
در ابتدای جلسه پیمان سلاجقه مدیرکل پدافند غیرعامل با شرح دستورالعمل کمیسیون اظهار داشت : با توجه به اینکه یکی از  عمده ترین تهدیدات در دنیای کنونی تهدیدات زیستی و پدیده بیوتروریسم می باشد؛ شناسایی آخرین تهدیدات بیولوژیکی و بیوتروریستی در حوزه های سلامت، محیط زیست و منابع زیستی و طبیعی ، غذا ، کشاورزی و منابع دامی و تعیین نقاط آسیب پذیر و حادثه خیز استان در حوزه مذکور باید به صورت ویژه در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.
وی گفت: اساس مقابله با بیوتروریسم و مدیریت آن، شناخت و کشف تهدیدات، رسیدن به سطح مطلوبی از توانایی دفاعی، تمرینات و رزمایش ها، غلبه بر ترس و مهارت در هدایت بحران می باشد.
 در ادامه ضمن بررسی نتیجه مصوبات جلسه قبل، بر اساس دستور کار جلسه اعضاء گزارش اقدامات و عملکرد خود را در حوزه های شش گانه زیستی ارائه کردند.
بر اساس گزارشات مطرح شده تا کنون موردی دال بر تهدیدات انسان ساز در سطح استان مشاهده نگردیده است. لیکن به وجود آفات و بیماری هایی در حوزه دام و نباتات که برخی بر اثر تغییرات اکوسیستم و برخی دلیل ورود نهال و یا محصول آلوده به استان ایجاد شده است؛ اشاره شد.