پس از تلاوت آیا تی از کلام الله مجید - به بیان وتشریح مطالب در حوزه پدافند غیرعامل توسط معاونت سیاسی اجتماعی وسایر اعضاء پرداخته شد
پدافند غیرعامل مجموعه ای از خدمات مطلوب ومفید برای کاهش خسارات وارده به زیرساخت ها در جنگ-سیل –زلزله واقدامات غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی-کاهش آسیب پذیری -ارتقای پایداری ملی وتسهیل درامرمدیریت بحران دربرابر تهدیدات نظامی دشمن میشود-آموزش واطلاع رسانی اصول پدافند غیرعامل برای کارکنان ادارات واعتبار لازم برای آموزش-تفکر اعضای کارگروه پدافند غیرعامل بایدیک تفکربرنامه محوروبرنامه ریز ودارای قدرت ساماندهی دقیق امور درموقع بحران باشد-اقدامات منابع  طبیعی در خصوص حفاظت وجلوگیری از آتش سوزی  مراتع وجنگلها با توجه به فصل گرما ودرجه بالای دما در این شهرستان-بازدید وبر رسی از وضعیت فروشگاههای عرضه سموم کشاورزی باهمکاری جهاد کشاورزی –بازدید ازمخازن آب درسطح شهر وروستاها-  بررسی وپیگیری وضعیت   مخازن آب ودیزل ژنراتور  بیمارستان