آقای یوسفی زاده معاون محترم سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ضمن خوشامدگوئی به حضار گفت امروز تهدیدات در حوزه بیوتروریستی بسیار جدی است و در صورت هر گونه اهمال خسارت جبران ناپذیری را بدنبال خواهد داشت وی در ادامه  از اقدمات پیشگیرانه اعضاء تقدیر و بر تداوم این روند تاکید نمودند وی همچنین گفت ادارات آبفا و آبفار شهرستان باید تمهیدات پیشگیرانه را افزایش دهند .