در این جلسه آقای سلاجقه مدیر کل پدافند غیر عامل استان هدف از برگزاری این جلسه را آشنایی بیشتر مدیران شهرستان با موضوع پدافند غیرعامل و نحوه مصون سازی شهرستان در برابر تهدیدات دشمن بیان نمود و فرمود لازمه این کار شناخت کافی نسبت به دارائی و سرمایه های شهرستان شامل دارائی های فیزیکی، سایبری، انسانی، ملی و معنوی می باشد  که در اینجا بیشتر بحث زیر ساخت ها و پایداری زیر ساخت ها مد نظر می باشد برای این کار می بایست ابتدا زیر ساخت ها با توجه به درجه اهمیت آن ها را ثقل بندی نموده سپس تهدیدات دارائی ها را برآورد نموده و در نهایت اقدامات لازم را جهت مصون سازی انجام دهیم تا بتوانیم شهرستانی پایدار و تاب آور داشته باشیم و برای تاب آوری نیاز به یکسری الزامات و تمهیدات داریم مانند برق اضطراری برای جایگاه های سوخت و بیمارستان ها و ..... الزامات حفاظتی برای یکسری از زیر ساخت ها برای مقابله با تهدیدات بیوتروریسم یا یکسری امن سازی های سایبری برای مقابه با تهدیدات سایبری دشمن یا شناسایی تاسیسات پر خطر در محدوده شهر ها برای جلوگیری از تهدیدات شیمیایی و تروریستی و غیره می بایست انجام شود تا مصونیت لازم را بدست آوریم سپس از زیر ساخت های شهرستان شامل پست برق ، شرکت توزیع برق، مخازن آب، معادن زغال سنگ و جایگاه های سوخت بازدید بعمل آمد.