جلسه هماهنگی دبیران پدافند غیر عامل شهرستان های استان کرمان ((معاونین سیاسی و اجتماعی فرمانداری ها))  با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری و اجتماعی و مدیر کل پدافند غیر عامل در سالن جلسات معاونت مذکور برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای سلاجقه ضمن بیان موضوعات پدافند و ارتباط بین تهدیدات و آسیب پذیریی هدف از برگزاری این جلسه را برنامه ریزی جهت  مصون سازی زیر ساخت های شهرستان ها عنوان نمودند و بیان کردند برای مصون سازی ابتدا بایستی شناخت کافی نسبت به حوزه شهرستان و دارائی آن داشته باشند و پس از جمع آوری و سطح بندی دارائی ها شناخت کافی نسبت به تهدیدات  دارائی های مربوطه داشته باشند و تهدیدات هر دارائی  را احصاء  نموده نسبت به مصون سازی با توجه به تهدید مربوطه اقدام نمایند و مقرر شد دارائی توسط دبیران جمع آوری و توسط اداره کل پدافند غیرعامل سطح بندی و تحویل فرماندار گردد سپس آقای دکتر بصیری معاون سیاسی و امنیتی به اهم مسائل  و مشکلات  در حوزه شهرستان ها پرداخته و ارتباط این مسائل را با پدافند غیرعامل و لزوم آمادگی شهرستان ها در برابر حوداث و تهدیدات احتمالی و نقش زیر ساخت ها در اداره شهرستان ها بیان نمودند.