مدیرکل پدافند غیرعامل با حضور در همایش پدافند غیرعامل مدیران و کارمندان بسیجی شهرستان کرمان در سخنرانی خود بیان نمودند که پدافند غیرعامل یک راهبرد اساسی است که می بایست  به عنوان یک برنامه (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) در تمام دستگاه های استانی قرار گیرد تا خطرات بالقوه ای که کشور و استان ما را تهدید می کنند به بالفعل تبدیل نشوند. ما در حوزه پدافند غیرعامل به سه وظیفه خیلی مهم ( 1- فرهنگ سازی 2- مقابله با تهدیدات نوین دشمن 3- صیانت از زیر ساخت ها در برابر اقدامات دشمن) باید توجه داشته باشیم. پیمان سلاجقه افزود هدف از برگزاری همایش ها با موضوع پدافند غیرعامل فرهنگسازی و آگاه نمودن افراد جامعه به موضوع پدافند غیرعامل می باشد چون این، موضوعی غیرتخصصی است که همه مردم می توانند به اصول آن عمل کنند تا بتوانیم جامعه ای ایمن و قابل حفاظت داشته باشیم.