برگزاری رزمایش آتش سوزی در اداره کل ثبت اسناد استان