صورتجلسه هماهنگی برنامه های هفته پدافند غیر عامل شهرستان بافت طبق هماهنگی قبلی ودعوتنامه شماره97/223823 مورخ 17/7/97جلسه هماهنگی هفته پدافند غ ع مورخ 23/7/97 ساعت 30و12 دقیقه باحضور جناب آقای حمزه جواران فرماندار محترم ,آقای افشار معاون محترم سیاسی ،امنیتی واجتماعی فرماندار  واعضای محترم شورای پدافند غیر عامل شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید. ابتدا پس از تلاوت آیاتی از کلام الله  مجید جناب آقای حمزه جواران فرماندار محترم شهرستان  به اهمیت ولزوم آمادگی دستگاههای اجرایی شهرستان در بحث پدافند غیر عامل پرداختند  وبیان نمودند با توجه به موقعیت حساس کشور عزیزمان وهمچنین توطئه های غرب وایادی استکبار جهانی برای ایجاد خسارت وزیان رسانی از راههای مختلف غیر نظامی در کشور، موضوع آمادگی همه جانبه اعضای ستاد پدافند غیرعامل  شهرستان بسیار مهم وضروری می باشد.    
 آقای افشار معاون محترم سیاسی فرمانداری  با اشاره به اهمیت وضرورت  جایگاه پدافند غ ع ولزوم تشکیل این سازمان به دستور مقام معظم رهبری مد ظله العالی وشروع هفته پدافند غیرعامل از تاریخ 8/8/97تا14/8/97  در همین راستا واهداف ،راهبردهای پدافند غ ع توضیحات مبسوط وکاملی را  ارایه نمودند ودر ادامه هرکدام از اعضاءجلسه در خصوص اقدامات وپیشنهادات تخصصی مربوط به ارگانهای خود پیشنهاداتی داشتند