حسب دعوت قبلی؛ جلسه توجیهی مربیان پدافند غیرعامل ساعت10:0صبح روزیکشنبه مورخ 16/7/97با ریاست مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری جناب آقای سلاجقه  باتلاوت آیاتی چندازکلام الله مجیددرمحل سالن معاونت سیاسی و امنیتی استانداری برگزار شد.
درابتدا جلسه جناب آقای آقای سلاجقه مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری:ضمن برشمردن برنامه پیشنهادی دستگاه های عضوجهت گرامیداشت هفته پدافندغیرعامل ووظایف هریک ازدستگاه هابا اشاره به بحث پدافندغیرعامل بمثابه مصون سازی کشوردرهمه زمینه ها بخصوص زیرساخت هاو مراکز مهم وحساس وحیاتی درمقابل دشمن افزودندجدی انگاری و متعاقب آن، فرهنگ سازی ودر نهادیت نهادینه کردن مباحث پدافندغیرعامل را درمیان مردم بعنوان یاور دستگاه ها از جمله اهداف گرامیداشت هفته پدافندغیرعامل دانستندکه مردم محوری وآگاهی بخشی دو مولفه مهم درگرامیداشت این هفته محسوب می شود. ودرهمین ارتباط یکی ازکارهای مهمی که درراستای مصونیت بخشی انقلاب درآستانه چهل سالگی دراین هفته بایست انجام شودبحث پدافندغیرعامل ونهادینه شدن آن که کمک به استحکام و استمرارانقلاب اسلامی می باشدکه می طلبددر تبلیغات محیطی  بمناسبت هفته پدافندغیرعامل ارتباط مصونیت بخش تداوم انقلاب اسلامی با  مباحث پدافندغیرعامل برجسته شود.