حسب دعوت قبلی؛ جلسه شورای پدافندغیرعامل شهرستان انارساعت8:00صبح روزیکشنبه مورخ 22/7/97با ریاست معاونت سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان اناروباحضوراعضاء شورای پدافندغیرعامل شهرستان باتلاوت آیاتی چندازکلام الله مجیددرمحل فرمانداری شهرستان اناربرگزارگردید.
درابتدا جلسه جناب آقای بهنویی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری انار:ضمن برشمردن برنامه پیشنهادی دستگاه های عضوجهت گرامیداشت هفته پدافندغیرعامل ووظایف هریک ازدستگاه هابا اشاره به بحث پدافندغیرعامل بمثابه مصون سازی کشوردرهمه زمینه ها بخصوص زیرساخت هاو مراکز مهم وحساس وحیاتی درمقابل دشمن افزودندجدی انگاری و متعاقب آن، فرهنگ سازی ودر نهادیت نهادینه کردن مباحث پدافندغیرعامل را درمیان مردم بعنوان یاور دستگاه ها از جمله اهداف گرامیداشت هفته پدافندغیرعامل دانستندکه مردم محوری وآگاهی بخشی دو مولفه مهم درگرامیداشت این هفته محسوب می شود. ودرهمین ارتباط یکی ازکارهای مهمی که درراستای مصونیت بخشی انقلاب درآستانه چهل سالگی دراین هفته بایست انجام شودبحث پدافندغیرعامل ونهادینه شدن آن که کمک به استحکام و استمرارانقلاب اسلامی می باشدکه می طلبددر تبلیغات محیطی  بمناسبت هفته پدافندغیرعامل ارتباط مصونیت بخش تداوم انقلاب اسلامی با  مباحث پدافندغیرعامل برجسته شود.درادامه جناب سرهنگ مرادی زاده فرمانده ناحیه مقاومت سپاه انار: با اشاره به چهارعامل پیش بینی،پیش گیری،مقابله و تجزیه وتحلیل اقدامات انجام شده درمواجهه با حوادث وارتباط آن با مباحث والزامات پدافندغیرعامل براشراف اطلاعاتی ازوضعیت موجود وآمادگی دستگاه برای مقابله باشرایط ناخواسته وغیرقابل پیش بینی تاکیدنمودند. وافزودند دراین ارتباط بایست یکسری اطلاعات وآمار از شرایط ایمنی مکانی که قراراست مانوردرآنجا انجام شود جمع آوری نمود ومانورعملیات خرابکارانه  وتروریستی با محوریت سپاه براساس این اطلاعات اجراشود.